Abans de participar en la convocatòria has d’acceptar la normativa A TRAVÉS DE WWW.MAKEITHAPPEN.AI.

Entendre que aquesta normativa inclou un contracte de confidencialitat amb DIMe Network, que al mateix temps té un contracte de confidencialitat amb l’empresa participant.

Excepte que s’indiqui el contrari, la convocatòria està oberta a cualsevol persona sense restricció d’edat o lloc de residència. Tanmateix la participació de menors és subjecte a l’aprobació dels pares.

Les presentacions guanyadores seran seleccionades per DIMe Network segons el següent criteri: qualitat d'execució, capacitat per implementar resultats, rellevància amb les preguntes plantejades en el repte i originalitat de la creació.

Els guanyadors d'una convocatòria cedeixen a l'empresa tots els seus drets de propietat intel·lectual en la seva proposta, durant la durada legal de protecció, de forma exclusiva i a nivell mundial.

Els guanyadors tenen drets limitats per usar el seu treball. No poden usar-lo per a la distribució comercial, la venda ni cap altre fi comercial. Han de mantenir de forma confidencial seu treball i, en cas que es tracti d'una convocatòria sense marca, les dades identificatives de l'empresa. Amb el consentiment previ de l'empresa, els guanyadors poden usar el seu treball per a fins no comercials: cartera de treballs, emissió en la pàgina web personal o mitjançant un compte personal en una pàgina web per compartir vídeos o xarxa social.

Els participants accepten l'acord de confidencialitat entre participant i DIMe NETWORK presentat en el punt condicions legals.

A L'ACCEPTAR EL REPTE A TRAVÉS WWW.MAKEITHAPPEN.AI ESTÀS ACCEPTANT TOTES LES CLÀUSULES DEL SEGÜENT CONTRACTE:


CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ EN REPTE

REUNITS

D'una part DIMe Network amb domicili social a Carrer Aribau 230-240, 7H, 08006 Barcelona, amb NIF núm. B65745713 segons consta en les Escriptures de poder atorgades davant el Notari Sr Rafael Castelló Alberti del bufet Adela García Arana Amb el número de protocol BT3620617.

I de l'altra part, L'USUARI DE LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.MAKEITHAPPEN.NETWORK (en endavant, el participant). Els compareixents, segons intervenen, declaren tenir la capacitat legal necessària per formalitzar el present contracte i, a l'efecte

 

E X P O S E N

 

PRIMER.- Que DIMe NETWORK es dedica al desenvolupament de la innovació i co-creació per generar projectes de consultoria.

 

SEGON.- Pel present contracte EL PARTICIPANT participarà en el repte exposat per DIMe Network en la seva plataforma digital.

 

TERCER.- El present contracte entrarà en vigor el dia en el que L’USUARI ACCEPTI FORMALMENT PARTICIPAR EN DIT REPTE, SOTA ELS TERMES I CONDICIONS PROPIS DEL MATEIX.

 

QUART.- La resolució del repte per part del participant es farà sota les condicions marcades en aquest contracte i en l'apartat de condicions de resolució de reptes exposat a la plataforma.

 

CINQUÈ.- Les contraprestacions econòmiques són els que figuren EN LA DESCRIPCIÓ DEL REPTE.

 

SISÈ.- Que, per tal de fixar els termes i condicions en què la prestació dels serveis per part del PARTICPANT a favor DIME NETWORK es durà a efecte, els compareixents acorden la formalització del present contracte amb subjecció a les següents

 

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE. SERVEIS ADDICIONALS

El present contracte té per objecte LA PARTICIPACIÓ EN EL REPTE QUE L'USUARI HA ACCEPTAT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.MAKEITHAPPEN.AI

 

SEGONA. INFRAESTRUCTURA

2.1 Lloc de prestació dels Serveis

EN EL CAS DE SER UN REPTE AMB ACTIVITATS OFF-LINE el participant prestarà els serveis objecte d'aquest contracte en el lloc que les parts acordin en cadascuna de les fases de desenvolupament dels serveis.

2.2. Hardware i Software

Els serveis prestats a DIMe NETWORK, i recollits dins dels annexos, es realitzaran amb equipament hardware (maquinari) propietat del PARTICIPANT. El desenvolupament dels reptes es realitzarà en l'entorn marcat pel software (programari) de la plataforma difgital propietat de Dime NETWORK.

 

TERCERA. GARANTIA.

Durant el temps de prestació de serveis, EL PARTICIPANT es compromet a resoldre, sense cap cost per DIMe NETWORK, i amb independència del temps que això impliqui, qualsevol anomalia o error que pugui sorgir.

 

QUARTA. RECURSOS HUMANS

EL PARTICIPANT assignarà personal degudament qualificat i preparat per a la realització dels serveis objecte d'aquest Contracte.

Per la seva part, DIMe NETWORK garanteix que el personal que col·laborarà amb EL PARTICIPANT en la prestació d'aquests serveis tingui així mateix les aptituds i formació necessàries.

EL PARTICIPANT nomenarà un representant que supervisi i coordini el compliment per part seva de les obligacions que assumeix en virtut del present contracte. AQUEST REPRESENTANT SERÀ L’USUARI QUE COMENCI UN EQUIP I REUNEIXI ELS USUARIS PER AL MATEIX A TRAVÉS DE WWW.MAKEITHAPPEN.AI. Aquest representant estarà disponible durant tot el termini de durada del projecte i mantindrà reunions periòdiques amb L’ADMINISTRADOR DEL REPTE A LA PLATAFORMA WWW.MAKEITHAPPEN.AI a fi de revisar els progressos realitzats i resoldre qualsevol dubte sobre el desenvolupament del mateix. LA PLATAFORMA SERÀ SEMPRE EL mitjà de comunicació vàlid i d'acceptació entre els mateixos.

Cap de les parts, durant la vigència del present contracte o en els 6 mesos següents a la seva terminació, realitzarà, directament o indirectament, una oferta de treball al personal de l'altra part que hagi estat prestant o rebent els Serveis o relacionat de qualsevol altra manera amb aquest Contracte. No obstant, això no impedirà que qualsevol de les parts contracti personal que hagi sol·licitat una feina sense contactes previs o en resposta a un anunci general o qualsevol altra campanya de selecció de personal.

EL PARTICIPANT suportarà totes les despeses de personal relatives a l'execució de l'objecte d'aquest acord, inclòs qualsevol possible despesa derivada d'accidents, baixes o absentisme en general.

EL PARTICIPANT assumeix a tots els efectes, pel que fa al seu personal, caràcter legal d'empresari amb tots els drets i obligacions inherents a aquesta condició i sent

EL PARTICIPANT el responsable exclusiu de la direcció, vigilància, dedicació i eficàcia d'aquest personal.

 

CINQUENA. RESOLUCIÓ I EFECTES

No obstant, la data de venciment pactada en l'Estipulació TERCERA, cadascuna de les parts podrà donar per vençut anticipadament el present Acord, en els següents casos:

1r. Insolvència manifesta de l'altra part.

2n. Incompliment material per l'altra part de qualssevol obligacions derivades per a ella d'aquest Acord, sempre que no sigui possible, per cap mitjà, la seva esmena.

3r. Si l'incompliment fos esmenable, i sent notificada per escrit la part infractora del mateix per l'altra part, no prengués en un termini de 15 dies naturals les mesures necessàries per a la resolució definitiva dels problemes.

En el supòsit de resolució del contracte, anirà a càrrec de la part que hagi incomplert les seves obligacions totes les despeses que el seu incompliment generi a l'altra part.

 

SISENA .- CANCEL·LACIÓ

DIMe Network es reserva el dret de cancel·lar el contracte en qualsevol moment durant la seva durada, en cas d’incomplir el participant les condicions acceptades prèviament en participar en la resolució del repte.

 

SETENA. MATERIAL I INFORMACIÓ

7.1 Devolució i Destrucció de Material i Informació

EL PARTICIPANT es compromet a lliurar tant els equips o dispositius utilitzats per a la prestació de serveis que fossin propietat de Dime NETWORK, com, en suport magnètic llegible, aquelles dades i programes la propietat intel·lectual dels quals pertanyin a DIMe NETWORK o sobre els quals tingui llicència d'ús.

EL PARTICIPANT es compromet a destruir tota la informació que hagi pogut generar amb base als Serveis objecte d'aquest Acord, buscant i fent desaparèixer en els ordinadors o de qualsevol altre suport, qualsevol referència a la mateixa, sempre que hagi deixat de ser útil o aplicable al projecte i des d'aquest mateix instant i de la mateixa manera, sense necessitat de requeriment especial per part de Dime NETWORK.

 

VUITENA. PREU, FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. PREMI.

EN CAS DE GUANYAR EL REPTE els honoraris que percebrà EL PARTICIPANT per l'execució de l'objecte d'aquest contracte es fixaran en la DESCRIPCIÓ DEL REPTE EN EL QUAL PARTICIPI als que s'adaptarà l'IVA vigent en la data de facturació.

L'IMPORT TOTAL DEL PREMI EL PERCEBRÀ EXCLUSIVAMENT L’ADMINISTRADOR / CREADOR DE L'EQUIP GUANYADOR SENT LA SEVA RESPONSABILITAT EL REPARTIMENT EQUITATIU ENTRE ELS MEMBRES DE TAL EQUIP.

DIMe NETWORK expedirà els pagaments dels premis a través de la plataforma PayPal. A partir de l'entrada en vigor d'aquest contracte, EL PARTICIPANT facturarà a través de la plataforma de facturació electrònica PayPal, que diu conèixer i per tant, podrà implementar sense problemes.

La meritació de les quantitats degudes es realitzarà d'acord a la feina efectivament sol·licitada pels responsables de marca DIMe NETWORK amb independència del pla de facturació acordat.

Quan la data de pagament determinada no coincideixi en un dia laborable, es considera com a data de pagament el primer dia laborable següent al dia elegit o determinat. Per als fins d'aquesta clàusula, un dia feiner vol dir un dia en què els bancs estan oberts per als negocis generals al país on està ubicat el comprador.

 

NOVENA. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els treballs desenvolupats seran utilitzades per DIMe NETWORK exclusivament i per a l'àmbit territorial espanyol i internacional. EL PARTICIPANT cedeix els drets de les feines a DIMe NETWORK.NOVENA.

 

DESENA. RESPONSABILITATS. FORÇA MAJOR.

Cada part serà directament responsable, tant davant de l'altra com davant de tercers de l'incompliment de les obligacions assumides en virtut del present contracte, i, si escau, dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la seva execució.

En el cas de força major cap de les parts respondrà pel retard en el compliment de les seves obligacions respectives. Si per conseqüència de força major, alguna de les parts es retarda en el compliment de les seves obligacions, ho ha de notificar per escrit de forma immediata a l'altra sol·licitant una pròrroga temporal, que aquesta està obligada a concedir sempre que la primera hagi adoptat totes les mesures raonables per impedir el retard derivat de força major.

 

ONZENA. CONFIDENCIALITAT

Cadascuna de les parts d'aquest conveni guardarà la més absoluta confidencialitat sobre la informació comercial, financera, tècnica i legal a la qual ambdues tinguin accés com a conseqüència del present acord, la qual és propietat de cadascuna de les parts, no sent intenció de les mateixes revelar-la a tercers. Aquesta obligació tindrà caràcter indefinit pel que continuarà en vigor fins i tot després de la terminació del present acord.

 

DOTZENA. NOTIFICACIONS

Les notificacions entre les dues societats relacionades amb el present Contracte es faran per escrit i es lliurarà per qualsevol mitjà que permeti acreditar la seva recepció.

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions i comunicacions entre les parts es fixen com a domicilis respectius de les mateixes els següents:

DIMe NETWORK:

Adreça: Carrer d'Aribau 230-240, 7H, 08006, Barcelona

Tel: (+34) 93 3.482.645

Persona de contacte: ADMINISTRADOR DEL REPTE QUE S'INTENTA RESOLDRE

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

EL PARTICIPANT:

LES SEVES DADES D'USUARI A LA PLATAFORMA WWW.MAKEITHAPPEN.AI

Qualsevol canvi o modificació de les dades establertes en aquest punt s'ha de comunicar a l'altra part per escrit.

 

TRETZENA. TRACTAMENT DE DADES

EL PARTICIPANT autoritza expressament a DIMe NETWORK i viceversa, a incloure les seves dades identificatives a la Base de Dades de la seva propietat per al seu ús exclusiu i el de les seves societats filials i participades, a fi de mantenir les relacions mercantils existents, dirigir-los l'oportuna informació empresarial, efectuar al seu favor els pagaments corresponents, i procedir al seu ús intern així com a la gestió fiscal, comptable i administrativa dels mateixos. El tractament de les dades esmentades es realitzarà de conformitat amb el contingut de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

 

No obstant l'exposat anteriorment, les autoritzants podran, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau cancel·lació en relació amb les seves dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a DIMe NETWORK i EL PARTICPANT. Entitats responsables, en cada cas, del fitxer, al domicili que figura en l'encapçalament del present contracte.

CATORZENA. DRETS D'AUTOR:

Els drets d'explotació de les concepcions creatives i realitzacions que EL PARTICIPANT creï per a DIMe NETWORK en l'execució del present contracte són cedits en exclusiva a DIMe NETWORK, per al seu ús il·limitat a Espanya i durant el període de vigència del present contracte.

No obstant el que disposa l'apartat anterior, si per a la prestació dels serveis objecte del present contracte, fos necessària la participació de tercers en la realització de les creacions publicitàries, les Parts acorden que l'àmbit de la cessió dels drets d'explotació sobre les mateixes a DIMe NETWORK serà determinat per les Parts en cada cas d'acord amb els pressupostos aprovats per les Parts per a la Campanya de què es tracti i sempre dins dels límits permesos per la normativa aplicable. La presència de "freelancers", models en la creació publicitària, documentació d'arxiu, etc. tant en termes d'espai com en termes de temps, serà acordada cas per cas entre les parts.

EL PARTICPANT s'obliga a custodiar i conservar els materials i documents que es trobin en el seu poder propietat del Dime NETWORK. A aquest efecte DIMe NETWORK s'obliga a adoptar les mesures pertinents per tal de salvaguardar la propietat dels esmentats materials i documents. No obstant això, DIMe NETWORK no serà responsable de qualsevol pèrdua o deteriorament que fos atribuïble a negligència del propi PARTICPANT.

 

QUINZENA. CESSIÓ DELS DRETS DERIVATS DEL CONTRACTE

DIMe NETWORK podrà cedir els seus drets a altres empreses del grup a Espanya.

Excepte aquest cas, cap de les parts podrà cedir a favor de tercers els drets i obligacions que es deriven del present Acord, llevat d'acord exprés entre les parts.

 

SETZENA. LEGISLACIÓ I FUR APLICABLES

Aquest Acord es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola i, per a la resolució de qualsevol conflicte o qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació del mateix o relacionada amb ell, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona "Capital", renunciant al fur que, si s'escau, els pogués correspondre.